Dear ANSN User!

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

News Detail
New List
Cập nhật tình hình nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi
Published : 2018-03-02 10:14:18 by nampt
(Nhật Bản) Chính phủ Nhật đã nộp báo cáo cho IAEA về tóm tắt các sự kiện và quá trình chính liên quan đến các hoạt động khôi phục tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. IAEA đã đưa ra những đánh giá của họ ở cuối của bản báo cáo đầy đủ.
Giảm dòng nước ngầm chảy vào các toà nhà bơm nước ngầm xả ra biển IAEA ghi nhận các sáng kiến đa dạng để giảm lượng nước ngầm chảy vào các toà nhà và duy trì ở cùng mức bơm nước ngay cả khi trời mưa. IAEA lưu ý thêm rằng theo thông tin do Nhật Bản cung cấp, nước sẽ được xả ra biển một cách có kiểm soát để không ảnh hưởng đáng kể đến mức phóng xạ trong nước biển.
Những nghiên cứu /xem xét bên trong thùng nhà lò sơ cấp (PCVs) IAEA ghi nhận những tiến bộ liên tục được thực hiện trong việc xem xét các cấu trúc bên trong PCV. Thông tin thu được từ việc xem xét sẽ giúp phát triển kế hoạch trong tương lai trong việc loại bỏ nhiên liệu và mảnh vụn nhiên liệu. IAEA cũng ghi nhận rằng, trong quá trình xem xét, không có sự thay đổi đáng kể về mức phóng xạ tại các điểm kiểm soát và theo dõi bụi tại ranh giới biên của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Khử nhiễm bên ngoài địa điểm nhà máy IAEA ghi nhận những nỗ lực của chính phủ Nhật Bản cũng như các tỉnh và thành phố liên quan trong việc thực hiện khử nhiễm bên ngoài nhà máy. Đồng thời cũng ghi nhận kế hoạch của Nhật trong việc tiếp tục giám sát tỷ lệ liều không khí trong môi trường và tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp.
Các kết quả giám sát vùng biển Dựa trên thông tin từ phía Nhật Bản, không có sự thay đổi đáng kể trong các kết quả giám sát nước biển, trầm tích và sinh vật biển trong giai đoạn này. Các mức độ Nhật Bản đo được trong môi trường biển là thấp và khá ổn định. Để tăng cường sự tin tưởng của công chúng, IAEA khuyến cáo tiếp tục giám sát khu vực biển, đặc biệt xem xét việc cho phép xả thải các nguồn nước ngầm đã được xử lý và giám sát xuống biển. Đảm bảo chất lượng dữ liệu giám sát vùng biển IAEA cho rằng chương trình đảm bảo chất lượng dữ liệu mở rộng giúp xây dụng lòng tin của các bên liên quan về độ chính xác và chất lượng của dữ liệu giám sát nước biển. Một báo cáo về các hoạt động thực hiện so sánh giữa các phòng thí nghiệm giai đoạn 2014 – 2016 được công bố tháng 7 năm 2017. Báo cáo kết luận rằng các kết quả đạt được trong các hoạt động so sáng giữa các phòng thí nghiệm cho thấy mức độ chính xác cao và năng lực của các phòng thí nghiệm của Nhật Bản có liên quan trong các phân tích về nhân phóng xạ trong các mẫu nước biển cho trương trình giám sát vùng biển.
Các sản phẩm thực phẩm Dựa trên thông tin do chính quyền Nhật Bản cung cấp, tình hình an toàn lương thực, thuỷ sản và sản xuất nông nghiệp vẫn ổn định. Không có sự thay đổi đáng kể nào so với báo cáo trước. Giám sát thực phẩm, hành động điều chỉnh phù hợp và liên kết cộng đồng đang giúp duy trì sự tin tưởng về nguồn thực phẩm cung cấp. Những hạn chế về thực phẩm tiếp tục được điều chỉnh và cập nhật khi cần thiết để phù hợp với các kết quả giám sát thực phẩm. Điều này cho thấy sự thận trọng của chính quyền Nhật Bản và cam kết của họ trong việc bảo vệ người tiêu dùng và thương mại. Dựa trên thông tin có sẵn, Phòng hợp tác của FAO/IAEA hiểu rằng các biện pháp giám sát và đối phó với các vấn đề liên quan tới ô nhiễm phóng xạ của thực phẩm là phù hợp và chuỗi cung cấp thực phẩm được kiểm soát hiệu quả bởi các cơ quan hữu quan.
Source :