Dear ANSN User!

This site will look much better in a browser that supports web standards, but it is accessible to any browser or Internet device.

ANSN Topics
Education and Training (Giao duc va dao tao)
Introduction

Việc xây dựng các chương trình giáo dục đào tạo là nền tảng cho việc đảm bảo an toàn, có được những kỹ năng thích phù hợp trong nghiên cứu, triển khai các ứng dụng liên quan đến năng lượng nguyên tử. Trong phần này sẽ đăng tải những tài liệu liên quan đến giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.
 
Knowledge generated through ANSN